header

 

Landbouwpetitie van het gemeentebestuur 1910

PETITIE VAN HET ACHELS GEMEENTEBESTUUR AAN DE MINISTER
VAN LANDBOUW , IN DE TAAL VAN TOEN: 1910 !

"Mijnheer de Minister,

Het gemeentebestuur van Achel neemt met verschuldigde eerbied de vrijheid, den Heer Minister hetvolgende te berichten.
Zooals de Heer Minister genoegzaam bekend is, zijn er binnen deze gemeente in de onmiddellijke nabijheid van het Station op gemeentegronden, kosteloos ten gebruike gegeven door het Gou¬vernement, veestallen opgericht om de runderen van buitenland¬schen oorsprong langs hierbinnen gevoerd, een gezondheidster¬mijn te doen ondergaan.
Beduidend was dan ook het getal vee, dat langs Achel België werd binnengevoerd. Voor reden het gemak van stalling, in en uitlading en voordeliger vervoer, dan onverschillig welke lijn welk ander invoercantoor.


Sedert eenigen tijd echter heeft gebleken dat, niettegenstaande en het gemak en voordeel, er maar weinig koeien, ja zelfs onbe¬duidend, langs het Cantoor Achel worden binnen gevoerd. Terwijl langs het Cantoor van Maeseijck dat voor de kooplui lasti¬ger, tevens tien franken per koei hooger vracht berekend wordt zeer veel vee wordt ingevoerd.
Wat is hiervan de rede?
Het is juist de oplossing dezer vraag: welke ons bestuur gaarne door een onderzoek van wege de Heer Minister ingesteld, zag opge¬lost.
Spijtig zoude het voor onze Gemeente zijn, de kleine voordelen eraan verbonden voor hunne opoffering te moeten missen. En tevens onaangenaam voor den Heer Minister, dat somtijds door luttele of onbekende reden de prachtige doelmatige stallen van Achel, geheel of bijna nutteloos te doen zijn.
Ons bestuur hoopt dat de Heer Minister dit voorgaande in aanmerking zal nemen en een onderzoek bij de meest belangheb¬bende of anderzinds zal doen inrichten om de waarheid van deze tegenstrijdigheid te kunnen ontdekken.
In het vertrouwen, blijft ons bestuur van den Heer Minister, de onderdanige dienaren."

 

A.CLAASSEN